Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, producten en diensten door IT-Source aan de Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

Diensten

Alle werkzaamheden die door IT-Source worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van IT-Source, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke IT-Source overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig aan IT-Source ter beschikking worden gesteld.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat IT-Source wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van IT-Source noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer, telefoon- en faxfaciliteiten.

IT-Source behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Leveringen

De door IT-Source te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Indien de door IT-Source verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Het volledige risico van verlies, diefstal, beschadiging of anderzijds voor afgeleverde goederen en volledige aansprakelijkheid bij gebruik van deze goederen gaat in op het moment dat deze goederen zijn afgeleverd aan de opdrachtgever.

IT-Source behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van IT-Source aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelproducten ontwikkeld door IT-Source door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van IT-Source te hebben verkregen.

Betalingen

Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft IT-Source tevens het recht om een administratiekost van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EURO aan te rekenen. 

Eventuele klachten betreffende de leveringstermijn of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

IT-Source kan na de ontvangst van de bestelling een voorschotfactuur maken die tot 30% van de geraamde projectprijs bedraagt.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtformulering, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan IT-Source ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Uitvoering

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling zijn alle leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend.

Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door IT-Source is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is –door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij IT-Source de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door de Opdrachtgever, maakt IT-Source aanspraak op een annulatievergoeding van minimaal 30% van de prijs van de niet af te nemen prestaties en/of producten, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.

De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van IT-Source die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is IT-Source voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat IT-Source in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen voor de geleverde diensten, tenzij er aan de zijde van IT-Source sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

In geen geval is IT-Source aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart de IT-Source voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IT-Source toerekenbaar is. Indien IT-Source uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden IT-Source zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IT-Source zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IT-Source en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Geschillen

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van IT-Source zal de rechten en bevoegdheden van IT-Source onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.